Veilige schoolomgeving

Gouden regels voor meer veiligheid rond de school

  • In de schoolomgeving hebben kinderen voorrang. Auto's moeten traag rijden (maximum 30km/u) en moeten zich aanpassen aan voetgangers en fietsers.
  • Gebruik als voetganger de zebrapaden. Uiteraard is het van belang dat kinderen bij het oversteken voldoende zicht hebben op het naderende verkeer. Geparkeerde en stilstaande auto's in de buurt van de oversteekplaats zijn uit den boze.
  • Op de kiss-and-rode-zone mag niet geparkeerd worden. Vermijd dit dus in alle gevallen.
  • Ook op andere plaatsen in de buurt van de schoolpoort hebben kinderen een onbelemmerd uitzicht nodig. Geparkeerde en stilstaande auto's maken de straat voor kinderen onoverzichtelijk en gevaarlijk, daarenboven hinderen ze de vlotte doorgang. Daarom moet het parkeer- en stilstandverbod aangegeven door verkeersbord E3, in de betrokken zones strikt nageleefd worden.
  • Het is verboden het portier van een voertuig te openen of open te laten, in- of uit een voertuig te stappen, zonder zich ervan vergewist te hebben dat dit de andere weggebruikers niet in gevaar kan brengen of hinderen. In het bijzonder voetgangers en fietsers lopen gevaar bij het plots openen van een portier.
  • In alle haast naar school komen, brengt jezelf maar ook anderen in gevaar. Bekijk hoe je het ochtendgebeuren anders en efficiënter kan organiseren. Met snelheid maak je de verloren tijd misschien wel goed, maar neem je onaanvaardbare risico's.
  • Op een ontspannen manier naar school komen, geeft onze kinderen de juiste  ingesteldheid om de dag te beginnen.