Brainstorming verkeer

Vul een subtitel in

Brainstorming 2019-2020

Octopusplan: Het Octopusplan staat voor duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en -routes.

 • Wist jij dat De Letterboom een Octopusschool is en de gemeente Huldenberg een Octopusgeemente?
 • Website Octopusplan.info
 • Wat kan de ouderraad doen om dit meer en beter te benadrukken? Aankoop Octopus accentpaal, Kiss & Go, Octopusbareel, thermoplast, trottoirpaal, strapdagbanner.
 • Wat doet de school momenteel in dit kader?
 • Hoe kunnen we het Octopusplan gebruiken om de schoolomgeving veiliger te maken?
 • Het Octopusplan begeleidt scholen en gemeentebesturen bij het opstarten van een verkeerswerkgroep met als doelstelling het verbeteren van de dialoog tussen de betrokken actoren (scholen, gemeente, politie,..), het opstellen van actiepunten rond mobiliteit, handhaving, educatie en infrastructuur en het effectief uitwerken van deze punten op korte en lange termijn. Kunnen we hier gebruik van maken? Dit kost wel wat geld : 2500-2750€
 • Van welke gebruiksklare materialen maakt de school reeds gebruik? Kant-en-klare materialen voor de strapdag, straatmeubilair
 • Neemt de school deel aan de 3 Octopuscampagnes of enkel de strapdag??
 • Strapdag: heeft de school strapkit ontvangen? Worden er activiteiten georganiseerd op de strapdag?
 • FLITS campagne: De wintercampagne van het Octopusplan start op maandag 5 november en loopt tot aan de krokusvakantie op vrijdag 1 maart. De kerndoelstelling van FLITS is ouders en kinderen stimuleren om ook in de winter te voet of met de fiets naar school te gaan, met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid

Wanneer week van het verkeer?

 • Wat doet de school hier rond?
 • Wat kan ouderraad doen om ouders te sensibiliseren in dezelfde periode? Herinnering Octopusschool? Beloofd.be campagne?

Heeft de school verkeersouders?

 • Werkgroep verkeersveiligheid inschrijven als verkeersouders? www.verkeersouders.be
 • 3 actiepakketten: op uitstap met de fiets, zone 30 en parkeerdruk. Ieder kwartaal focus op 1 actie?

Congres Verkeer op School: op 5 november 2019. Misschien iets voor verkeersouders?

Workshop: https://www.verkeeropschool.be/projecten/begeleiding-op-maat/

Nationale applausdag voor fietsers: vrijdag 20 maart 2020

 • Doet de school hier aan mee?
 • Actieve participatie ouderraad om strapdag meer te promoten? Banner Octopusplan, communicatie Octopusplan, berichten via Facebook/website
 • Volgend jaar banner van de strapdag voorzien door de ouderraad om reclame te maken vanaf het begin van het schooljaar.

Paraat voor de Schoolstraat

 • Website Paraatvoordeschoolstraat.be
 • Mogelijkheid onderzoeken of dit haalbaar is

Vergadering ouderraad 16 september 2019

 • Voorstel :gratis opvang tot 16:00 of 12:30 (woensdag) - moet worden voorgelegd aan de regio verantwoordelijke van Landelijke Kinderopvang, maar de gemeente subsidieert al veel, ivg met ouder inbreng (1,25€ per aangevangen half uur).
 • Aandacht voor veiligheid na de schooluren: kan er gedacht worden aan supervisie door leerkrachten / begeleiding aan de schoolpoort na de schooluren - net zoals dat ook vóór de schooluren gebeurt?
 • Visualiteit aan de schoolingang moet beter : borden / gekleurde hekken langs het voetpad? Het Octopusmateriaal kan hier een oplossing voor bieden.
 • Werkgroep rond verkeersveiligheid rond de school wordt aangemaakt: Olbren Detienne, Natasha Vangrunderbeek en Steve Buttiens hebben zich kandidaat gesteld.

...